Начало
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Протокол от ИК 13.01.2014г.
протокол на ИК от 02.01.2014г.
Важно! Стикери 2014г.
ВАЖНО!!! Регистрация на Районен съд - Хасково по ЗДДС
ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСК 1994Г. НА СУ " Св.Климент Охридски" гр.София
Иницииране реституционна процедура в Република Сърбия
ВАЖНО! Данни за написване на история на ХАК!
ВАЖНО! Ксерокс за адвокати от АК Хасково!!!
ВАЖНО за членовете на осигурителната каса
Консултации по ел.поща за допустимост на жалбите пред Европейския съд
Семинари на център по европейско обучение
БАНКОВА СМЕТКА АК ХАСКОВО
Дежурни адвокати по ЗПП от 06 януари 2014г. до 02 февруари 2014г. вкл.
Статистика за дела по ЗПП от 01.01.2013г. до 15.05.2013г.
Решения
Органи
такси за ХАК в сила от 14.02.2012г.
ВАЖНО ЗА МАЙКАТА АДВОКАТ
Банкови сметки на съдилищата в България
За контакти
ИНФО за адвокати
Интернет страници
СЕМИНАР! НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Вписани адвокати
English
<< Начало | Протокол от ИК 13.01.2014г.


             АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ХАСКОВО                 
        ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯИЗБОРИ 2014
 
                                        П Р О Т О К О Л № 2
 
                 На 13.01.2014 год. /тринадесети януари, две хиляди и четиринадесета година/ се проведезаседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия – Хасково, в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ адвокат Веселин Митев Тодоров ; ЧЛЕНОВЕ : адвокат Бистра Славеева Димитрова и адвокат Таня Владкова Димитрова. Заседанието започна работата си в 15 часа и протече при следния
 
                                           ДНЕВЕН РЕД :
                 
           1. Регистриране на кандидати за делегати на Адвокатска колегия - Хасково за Общото събрание на адвокатите в страната за произвеждане на изборите насрочени за 25.01.2014 год. от редовното годишно Общо отчетно – изборно събрание на колегията .
           2. Утвърждаване на образец на декларация за съгласие или несъгласие за включване на регистриран кандидат в окончателния списък на кандидатите за делегати .
 
          По точка първа от дневния ред докладва председателят на комисията адвокат Веселин Митев Тодоров : „ За кандидати за делегати на Адвокатска колегия – Хасково за Общото събрание на адвокатите в страната е подадено едно писмено предложение в запечатан плик, заведено с Вх. рег. № 7/09.01.2014 год.”
 
        Избирателната комисия като изходи от това , че предложението е подадено в законоустановения срок , след проведеното явно гласуване , на основание чл. 102 ал. 1 от ЗА , с единодушие взе следното
 
                                        Р Е Ш Е Н И Е № 2
 
            РЕГИСТРИРА като кандидати за ДЕЛЕГАТИ на Адвокатска колегия – Хасково за Общото събрание на адвокатите в страната за произвеждане на изборите на 25.01.2014 год. от редовното годишно Общо отчетно – изборно събрание на колегията следните адвокати :  
1. Меглена Хари Гунчева , с юридически стаж 23 год. , в това число адвокатски стаж 21 год. ;
2. Веска Георгиева Запрянова , с юридически стаж 35 год. , в това число адвокатски стаж 35 год. ;
3. Татяна Стоянова Пальова – Господинова , с юридически стаж 31 години , в това число адвокатски стаж 21 год. ;
4. Лиляна Димитрова Сарова , с юридически стаж 31 години , в това число адвокатски стаж 26 год. ;  
5. Христо Петров Кожухаров , с юридически стаж 19 години , в това число адвокатски стаж 17 год. ;
6. Спас Константинов Спасов , с юридически стаж 15 , в това число адвокатски стаж 15 год. ;
7. Милена Миткова Петкова , с юридически стаж 12 год. , в това число адвокатски стаж 12 год. ;
8. Венелин Карев Челебиев , с юридически стаж 16 год. , в това число адвокатски стаж 5 год. ;
9. Атанас Зафиров Янчев , с юридически стаж 13 год. , в това число адвокатски стаж 13 год. ;
10. Зоя Петрова Зарчева , с юридически стаж 23 год. , в това число адвокатски стаж 21 год. ;
11. Добри Григоров Рангелов , с юридически стаж 29 год. , в това число адвокатски стаж 19 год. ;
12. Маргарита Гинева Раева , с юридически стаж 36 год. , в това число адвокатски стаж 21 год. ;
13. Любомир Гочев Лозков , с юридически стаж 10 год. , в това число адвокатски стаж 10 год.
 
        По точка втора от дневния ред , докладва председателят на комисията адвокат Веселин Митев Тодоров : „Предлагам проект на декларация за съгласие или несъгласие за включване на регистриран кандидат в окончателния списък на кандидатите за делегати „.
 
       Избирателната комисия, след проведеното явно гласуване , на основание чл. 102 ал. 1 от ЗА , с единодушие взе следното
 
                                        Р Е Ш Е Н И Е № 3 
 
            УТВЪРЖДАВА образец на декларация за съгласие или несъгласие за включване на регистриран кандидат за включване в окончателния списък на кандидатите за ДЕЛЕГАТИ на Адвокатска колегия – Хасково за Общото събрание на адвокатите в страната за произвеждане на изборите на 25.01.2014 год. от редовното годишно Общо отчетно – изборно събрание на колегията .
 
          Заседанието приключи в 15.30 часа .
 
      Решението на Избирателната комисия подлежи на обжалване, чрез Избирателната комисия пред Висшия адвокатски съвет , в 3-дневен срок от обявяването му на таблото в офиса на Адвокатска колегия – Хасково .
 
 
                                       ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ :
 
 
1. ПРЕДСЕДАТЕЛ : / п /
 
 
2. ЧЛЕН : /п/
 
 
3. ЧЛЕН : /п/
 
 
Обявен на таблото и в сайта на 13.01.2014 г., 16 ч.   Свален на ...01.2014 г.
 
Член :                                                                                   Член : 
 
                                                  Утвърдена с Решение № 3 от Протокол № 2/13.01.2014 год.
 
 
                                                                      ДО ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ
                                          ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ХАСКОВО
 
 
                                                  Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
                                                 
 
       Долуподписаният адвокат ................................................................................ от Адвокатска колегия – Хасково декларирам, че съм съгласен, не съм съгласен, да бъда включен в окончателния списък на кандидатите за делегати на Адвокатска колегия – Хасково в Общото събрание на адвокатите в страната за произвеждане на изборите на 25.01.2014 год. от редовното, годишно Общо отчетно – изборно събрание на колегията .
     
/Излишното се зачертава/ .
 
 
......01.2014 год.                          ДЕКЛАРАТОР :
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Хасково | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz