Начало
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
Протокол от ИК 13.01.2014г.
протокол на ИК от 02.01.2014г.
Важно! Стикери 2014г.
ВАЖНО!!! Регистрация на Районен съд - Хасково по ЗДДС
ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСК 1994Г. НА СУ " Св.Климент Охридски" гр.София
Иницииране реституционна процедура в Република Сърбия
ВАЖНО! Данни за написване на история на ХАК!
ВАЖНО! Ксерокс за адвокати от АК Хасково!!!
ВАЖНО за членовете на осигурителната каса
Консултации по ел.поща за допустимост на жалбите пред Европейския съд
Семинари на център по европейско обучение
БАНКОВА СМЕТКА АК ХАСКОВО
Дежурни адвокати по ЗПП от 06 януари 2014г. до 02 февруари 2014г. вкл.
Статистика за дела по ЗПП от 01.01.2013г. до 15.05.2013г.
Решения
Органи
такси за ХАК в сила от 14.02.2012г.
ВАЖНО ЗА МАЙКАТА АДВОКАТ
Банкови сметки на съдилищата в България
За контакти
ИНФО за адвокати
Интернет страници
СЕМИНАР! НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
Вписани адвокати
English
<< Начало | протокол на ИК от 02.01.2014г.


  
             АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ХАСКОВО                      
          ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯИЗБОРИ 2014
 
                                       П Р О Т О К О Л № 1
 
                 На 02.01.2014 год. /втори януари , две хиляди и четиринадесета година/ се проведе заседание на Избирателната комисия на Адвокатска колегия – Хасково , в състав : ПРЕДСЕДАТЕЛ адвокат Веселин Митев Тодоров ; ЧЛЕНОВЕ : адвокат Бистра Славеева Димитрова и адвокат Таня Владкова Димитрова . Заседанието започна работата си в 10.00 часа и протече при следния
 
                                           ДНЕВЕН РЕД :
                 
           - Обявяване на Съобщение в сайта на Адвокатска колегия – Хасково за организиране произвеждането на избори на 25.01.2014 год. на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната .
 
          По единствената точка от дневния ред докладва председателят на комисията адвокат Веселин Митев Тодоров : „ Предлагам да обявим в сайта на колегията текст на Съобщение на избирателната комисия за организиране произвеждането на избори на 25.01.2014 год. на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната.”С оглед на изложеното и след проведено явно гласуване , на основание чл. 102 ал. 1 от ЗА , с единодушие Избирателната комисия взе следното
 
                                        Р Е Ш Е Н И Е № 1
 
            ОБЯВЯВА в сайта на Адвокатска колегия – Хасково следното Съобщение : „ Уважаеми Колеги, във връзка с предстоящите избори на 25.01.2014 год. на делегати на колегията за общото събрание на адвокатите в страната Ви уведомяваме , че до 10.01.2014 год. , 17.00 часа могат да се подават предложения за кандидати за делегати . Броят на делегатите от колегията , съгласно чл. 112 от ЗА е 8 адвокати . Писмените предложения в свободен вид и текст се подават до Избирателната комисия в офиса на колегията в запечатани пликове и се завеждат в деловодния и дневник . На 13.01.2014 год. комисията ще се произнесе по регистрацията на кандадатите . На 13.01.2014 год. , 16.00 ч. Комисията ще обяви в офиса на колегията и в сайта и първоначалния списък на регистрираните кандидати , от която дата тече и срокът за обжалване пред ВАС . В срок до 16.01.2014 год. регистрираните кандидати следва да подпишат декларации по образци на комисията , публикувани в сайта на колегията , за съгласие или отказ да бъдат включени в окончателния списък . Окончателният списък на регистрираните кандидати , неподлежащ на обжалване , ще бъде обявен в офиса на колегията и в сайта  на 17.01.2014 год.
 
            Заседанието завърши работата си в 10.30 ч. поради приемане на решение по единствената точка от дневния ред .        
 
 
 
                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/
                                                          /адвокат Веселин Митев Тодоров/
 
 
 
                                            ЧЛЕНОВЕ : 1. /п/
 
                                                 /адвокат Бистра Славеева Димитрова/
 
 
                                                                 2. /п/
 
                                               /адвокат Таня Владкова Димитрова/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
 
Back Home Top
         
© 2003, Aдвокатска колегия - Хасково | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz